Hara to koshi (addome ed anche) con il M.ro Toshi Ichikawa